Hoạt động ngoài giờ lên lớp của Trường Tiểu học Vũ Đông năm học 2017 - 2018 

 Hoạt động ngoài giờ lên lớp của Trường Tiểu học Vũ Đông năm học 2017 - 2018 

           Một số hình ảnh của hoạt động ngoài giờ lên lớp của Trường Tiểu học Vũ Đông năm học 2017 - 2018